Debatt:

Kärn­va­pen­staternas makt är inte ab­so­lut

DEBATT. I dag finns cir­ka 15 000 kärn­va­pen i världen. Istäl­let för att ned­rusta i en­lig­het med in­ter­na­tio­nella överenskommelser förnyar kärn­va­pen­staterna sina ar­se­naler för mil­jard­be­lopp.
USA:s pre­si­dent Do­nald Trump har ut­tryckt en vil­ja att upp­rusta yt­ter­ligare, Ryss­land har utökat sin kärn­va­pen­ka­pa­ci­tet i vårt när­om­rå­de, Pa­ki­stan till­verkar kärnvapenkapabla mis­siler, In­di­en ut­vecklar ubåtar som kan för­s­es med kärn­va­pen och Nord­ko­rea ge­nom­för re­gel­bun­dna prov­spräng­ningar. Riskerna ökar kon­stant.
Sam­ti­digt på­går det en mot­rö­rel­se. Hi­sto­ria håller på att skrivas då en ma­jo­ri­tet av världens stater har in­lett för­hand­lingar om att för­bjuda kärn­va­pen.
Kärn­va­pen är det enda mass­för­stö­rel­se­va­pen som ännu inte har för­bjudits ge­nom ett in­ter­na­tio­nellt av­tal.
I en värld med ökade spän­ningar och upp­rustning är det hög tid att världens stater tar sitt an­svar. 15 juni–7 juli kommer en stor del av världens stater att träffas vid FN:s hög­kvar­ter i New York för att fort­sätta för­hand­lingarna, ett ar­be­te som på­börjades i mars.
Mot des­sa för­hand­lingar finns det ett tyd­ligt mot­stånd. Un­der för­hand­lingarna i mars var Ne­der­län­der­na den enda Nato­stat som med­verkade. Ja­pan, som står un­der det ame­ri­kanska kärn­va­pen­pa­ra­plyet, när­varade en­dast un­der del­ar av för­hand­lingarna. Kärn­va­pen­staterna och de­ras al­lierade boj­kottade för­hand­lingarna.
Trots det­ta vi­sar ti­digare er­fa­ren­het att va­pen­av­tal har ef­fekt även på de länder som inte skriver un­der dem. Se­dan för­budet mot antipersonella mi­nor an­togs i slu­tet av 90-ta­let har 51 mil­joner mi­nor ned­rustats. Ett an­nat ex­em­pel är att det sis­ta ame­ri­kanska fö­re­taget som till­verkade klus­ter­va­pen, med­delat att de stop­par verk­sam­heten trots att USA inte är part i klus­ter­kon­ven­tionen.
Ut­ö­ver det nor­ma­tiva vär­det i ett för­bud vill vi se att hand­lingar som in­ne­bär att man fi­nan­sierar el­ler på an­nat sätt as­si­sterar an­dra länders kärn­va­pen­pro­gram för­bjuds.
Ex­em­pel­vis måste de svens­ka stat­liga pen­sions­fonderna, AP-fonderna, och ex­port­fö­re­tag fram­över tvingas att ta hän­syn till om de­ras in­ves­te­ringar och för­sälj­ningar bi­drar till kärn­va­pen­pro­gram. På så sätt kan fi­nan­sieringen av pro­duk­tionen för­hindras och kärn­va­pens le­gi­ti­mi­tet minska.
Vi för­väntar oss att Sve­ri­ge för­sätter att agera för ett starkt för­bud mot kärn­va­pen och för att det ska vara fär­digt den 7 juli. Vi för­väntar oss ock­så att Sve­ri­ge är redo att prio­ri­tera de hu­ma­ni­tära vär­dena fram­för vinst­in­tres­sen och där­med för­bjuder svensk med­ver­kan i kärn­va­pen­pro­duk­tion och an­vändning.
För­buds­för­hand­lingarna vi­sar att för­ändring är möj­lig när en ma­jo­ri­tet av världens stater går sam­man med det glo­bala ci­vil­sam­häl­let för att ta an­svar för glo­bal sä­ker­het.
Det vi­sar även att kärn­va­pen­staternas makt inte är ab­so­lut. Vi har en his­to­risk chans att göra oss kvitt det värsta av mass­för­stö­rel­se­va­pnen. Vi kommer att vara där för att se till att vi inte mis­sar den.

An­dre­as Tolf, ord­fö­ran­de Svenska Lä­ka­re Mot Kärn­va­pen. Foto: Kjell Åström

An­dre­as Tolf, ord­fö­ran­de Svenska Lä­ka­re Mot Kärn­va­pen. Foto: Kjell Åström

Publicerad 30 June 2017 06:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Hanna Varmaz:

Höj rösten!

TRELLEBORG. Hanna Varmaz blev utsatt för mobbing i skolan under flera år. Ett sätt att bearbeta det som hände var att skriva om det på sin blogg. Nyligen blev hon utvald att medverka som rådgivare för appen ”Speak Up”.

Appen ska göra det möjligt för elever att rapportera in händelser om mobbing och kränkande behandling anonymt.

Hanna Varmaz hoppas att den kan vara till hjälp för utsatta elever.

– Det är väldigt många som utsätts för mobbing och som inte får hjälp. Problemet är att skammen och skulden ofta läggs på offren och inte på förövarna. ”Han har också det jobbigt”, ”Du vet hur killar är”. Det är fel. Våld och mobbing kan aldrig ursäktas, säger Hanna Varmaz som dagligen får frågor och kommentarer om mobbing – och även en massa kärlek från barn och ungdomar på sin blogg.

Enligt Hanna Varmaz ska man inte heller behöva känna att man måste skaka hand med den som har mobbat.

– Det leder inte alltid till något bra. Det som däremot är viktigt är att våga höja rösten – speak up! Det hjälper inte att hålla tyst och försöka göra sig osynlig. Backa inte.

Bloggen var ett sätt för Hanna att få ur sig alla jobbiga händelser.

– Många utsatta blir deprimerade för att man stänger in allt. 47 barn om året tar livet av sig på grund av mobbing. Problemet måste tas på allvar, säger Hanna Varmaz som mår bra i dag tack vare sin familj och sina läsare på bloggen.

åsa meierkord

Hanna Varmaz:

Höj rösten!

TRELLEBORG. Hanna Varmaz blev utsatt för mobbing i skolan under flera år. Ett sätt att bearbeta det som hände var att skriva om det på sin blogg. Nyligen blev hon utvald att medverka som rådgivare för appen ”Speak Up”.

Appen ska göra det möjligt för elever att rapportera in händelser om mobbing och kränkande behandling anonymt.

Hanna Varmaz hoppas att  den kan vara till hjälp för utsatta elever.

–  Det är väldigt många som utsätts för mobbing och som inte får hjälp. Problemet är att skammen och skulden ofta läggs på offren och inte på förövarna. ”Han har också det jobbigt”, ”Du vet hur killar är”. Det är fel. Våld och mobbing kan aldrig ursäktas, säger Hanna Varmaz som dagligen får frågor och kommentarer om mobbing –  och även en massa kärlek från barn och ungdomar på sin blogg.

Enligt Hanna Varmaz? ska man inte heller behöva känna att man måste skaka hand  med den som har mobbat.

– Det leder inte alltid till något bra. Det som däremot är viktigt är att våga höja rösten – speak up! Det hjälper inte att hålla tyst och försöka göra sig osynlig. Backa inte.

Bloggen var ?ett sätt för Hanna att få ur sig alla jobbiga händelser.

– Många utsatta blir deprimerade för att man stänger in allt. 47 barn om året tar livet av sig på grund av mobbing. Problemet måste tas på allvar, säger Hanna Varmaz som mår bra i dag tack vare sin familj och sina läsare på bloggen.

åsa meierkord

Hanna Varmaz:

Höj rösten!

TRELLEBORG. Hanna Varmaz blev utsatt för mobbing i skolan under flera år. Ett sätt att bearbeta det som hände var att skriva om det på sin blogg. Nyligen blev hon utvald att medverka som rådgivare för appen ”Speak Up”.

Appen ska göra det möjligt för elever att rapportera in händelser om mobbing och kränkande behandling anonymt.

Hanna Varmaz hoppas att  den kan vara till hjälp för utsatta elever.

–  Det är väldigt många som utsätts för mobbing och som inte får hjälp. Problemet är att skammen och skulden ofta läggs på offren och inte på förövarna. ”Han har också det jobbigt”, ”Du vet hur killar är”. Det är fel. Våld och mobbing kan aldrig ursäktas, säger Hanna Varmaz som dagligen får frågor och kommentarer om mobbing –  och även en massa kärlek från barn och ungdomar på sin blogg.

Enligt Hanna Varmaz? ska man inte heller behöva känna att man måste skaka hand  med den som har mobbat.

– Det leder inte alltid till något bra. Det som däremot är viktigt är att våga höja rösten – speak up! Det hjälper inte att hålla tyst och försöka göra sig osynlig. Backa inte.

Bloggen var ?ett sätt för Hanna att få ur sig alla jobbiga händelser.

– Många utsatta blir deprimerade för att man stänger in allt. 47 barn om året tar livet av sig på grund av mobbing. Problemet måste tas på allvar, säger Hanna Varmaz som mår bra i dag tack vare sin familj och sina läsare på bloggen.

åsa meierkord