Gästkrönika:

Slopa onö­diga re­gis­ter­ut­drag

Av
Ca­rin Stoeckmann

vd Byggmästar´n i Skå­ne

sty­rel­se­le­da­mot i Sve­ri­ges bygg­in­du­strier

GÄSTKRÖNIKA. Se­dan års­skif­tet är det ob­li­ga­to­riskt för kom­mu­nala och stat­liga bo­lag samt lands­tinget att kon­trol­lera om vin­nan­de le­ve­ran­tör har dömts för brott. Ti­digare gällde kon­troll­plikt vid miss­tan­ke om kri­mi­na­li­tet. Lag­änd­ringen är ett po­li­tiskt svar på bland an­nat Sö­der­täl­je-här­van, där den or­ga­ni­serade brotts­lig­heten fälldes för be­drä­ge­rier inom äld­re­om­sorgen.
Sve­ri­ges Bygg­in­du­strier verkar för or­dning och reda i bygg­bran­schen. Vi ser be­hovet av sund kon­kur­rens. Men vi ser ock­så stora brister i den strängare lag­stiftningen.
För det förs­ta: Re­gel­skär­pningen är in­ef­fek­tiv. Kon­trollen gäller alla nyc­kel­per­soner i det ak­tu­ella bo­laget – vd, sty­rel­se­le­da­möter och fir­ma­teck­na­re. Men per­soner med upp­såt att begå brott an­vänder sig ofta av mål­vakter och håller där­med sig bor­ta från granskande rol­ler.
Tuffare kon­troller med­för in­gen im­mu­ni­tet mot grovt kri­mi­nella. Det vore där­för önsk­värt att en­dast kon­trol­lera upp­hand­lingar där man anar oråd.
För det an­dra: Lag­ly­diga fö­re­ta­ga­re drabbas. Kravet på ut­drag ur be­lastnings­re­gis­tret bygger på prin­cipen ”skyl­dig tills be­visat oskyl­dig”, sna­ra­re än ”oskyl­dig tills be­visat skyl­dig”.
Det­ta kommer att be­rö­ra mer än 7 000 of­fent­liga upp­hand­lingar per år. Fö­re­tagens ad­mi­nist­ra­tiva bör­da ökar, vil­ket för­dröjer upp­hand­lings­pro­cesser och leder till hög­re kost­nader. Även om bygg­bran­schen i dag går på hög­varv har mån­ga fö­re­tag, inte mi­nst små och me­del­stora fö­re­tag, myc­ket små mar­gi­naler.
För det tred­je: Po­lisen tar fram ett ut­drag med alla brott in­lagda. För­fa­ran­det in­ne­bär att den upp­handlande myn­dig­heten får del av ej re­le­vant in­for­ma­tion kring nyc­kel­per­soner, vil­ket kan vara käns­ligt och ex­tra be­svärande i små kom­muner, där ”alla känner alla”.
Sve­ri­ges Bygg­in­du­strier an­ser att ut­drag ska gö­ras en­dast när man anar oråd och då måste ut­drag ur be­lastnings­re­gis­tret vara av­gränsade till brotten som an­g­es som uteslutningsgrund i upp­handlings­lag­stiftningen. En gam­mal dom för till ex­em­pel snat­te­ri ska inte be­höva leda till en av­bruten upp­handling.
Hand­läggningen måste ock­så för­enklas, i Dan­mark har man en sär­skild myn­dig­het som hand­har det­ta så att po­lisen av­lastas.
Kravet att fö­re­tagen ska skicka in ett obru­tet ku­vert måste ock­så er­sättas med en elek­tro­nisk lö­sning.
Att ett fö­re­tag som är i läge att vinna en upp­handling ska kon­taktas av den upp­handlande myn­dig­heten och ta fram re­gis­ter­ut­drag för upp emot 18-20 per­soner, som se­dan po­lisen ska ta fram och han­tera, kan in­ne­bära en tids­åt­gång som se­na­re­lägger till­delnings­be­sluten med nå­gra vec­kor, kan­ske en må­nad. Det är ett slö­se­ri med så­väl bygg­fö­re­tagens som po­lisens tid.

Publicerad 08 July 2017 11:00

Lokaltidningen Trelleborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag