Kommunvalet 2018: "Först och främst ska inte klimathotet underskattas"

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Trelleborg: Hur ska Trelleborg förbereda sig för framtida klimatförändringar?

MODERATERNA

Genom att planera framtida byggnation på rätt platser. Dessutom bör vi skydda nuvarande byggnation genom strandfodring eller annan åtgärd.

SOCIALDEMOKRATERNA

Framförallt genom att vi vid nybyggen håller oss 3 meter över havet. Vi måste också se till att skyddsvallar och liknande byggs där så behövs för att skydda kustnära bebyggelse. Fortsätta arbetet med att ta fram strategi för anpassning/hantering av havsnivåhöjningar, erosion, skyfall och värmeböljor, samt avsätta resurser för genomförande av åtgärder.

SÖDERSLÄTTSPARTIET

Frågan har två delar. Dels att ta hand om ökande vattenmängder i dagvattensystemet, som kräver en modernisering och utbyggnad av dagvattensystemet med bl.a. fördröjningsmagasin uppströms - detta i takt med att staden växer och att större ytor blir "hårda". Dels att skydda kommunen mot höjda havsvattennivåer. (Svaret är kortat.)

CENTERPARTIET

I den detaljplan som vi just nu arbetar med kommer vi att ta fram åtgärdsförslag, men även i Trelleborgs stad måste klimatskydd finnas med i arbetet med Sjöstaden.

MILJÖPARTIET

Först och främst ska inte klimathotet underskattas. Nybyggnation ska göras på ett sätt som håller över tiden. På vårt initiativ pågår nu en revidering av klimatanpassningsplanen som ska inkludera en ny strategi för de kommande havsnivåhöjningarna. Sandfodring är ett sätt att skydda befintlig bebyggelse.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Trelleborgs kommun skall samarbeta med andra skånska kommuner som har likvärdiga problem som vi, jag tänker på höjningen av havsnivån till exempel. Vi skall ta lärdom av andra och inte försöka uppfinna hjulet en gång till.

LIBERALERNA

Havsnivåhöjningar och kraftigare regn kommer att ställa stora krav på hantering av vatten. När det gäller havsnivåhöjningar så behövs en tydlig kartläggning av vilka delar av kusten som behöver skyddas. Vilka åtgärder som krävs för varje del av kuststräckan återstår att diskutera. Kraftiga regn kommer ställa krav på goda avrinningsmöjligheter och/eller goda fördröjningsmagasin. (Svaret är kortat.)

Publicerad 09 July 2018 08:00