Jessika Cansund och Alexander Nordström vid Segeå.

Jessika Cansund och Alexander Nordström vid Segeå. Foto: Emma Brännman

Långsam förbättring av Segeås vattenkvalitet

"Mätningarna visar att det går åt rätt håll"

SVEDALA.

Segeå mår inte bra. Men mätningar visar att det går åt rätt håll. För snart 20 år sedan inleddes Segeå-projektet, med målet att nå upp till regeringens miljömål för vatten och miljö.

Av
Emma Brännman

Jessika Cansund arbetar för Segeåns vattendragsförbund och vattenråd.

– Både den ekologiska och den kemiska statusen på ån är dålig. Det beror bland annat på att den rinner genom ett jordbrukslandskap och drar med sig närsalter som innehåller kväve och fosfor. Samtidigt är ån väldigt rak i dag, inte som förr då den hade mycket mer plats. Det gör att det är ett ständigt flöde i ån, vilket i sin tur gör att saltet aldrig hinner sjunka till botten och tas om hand. Det försämrar vattenkvaliteten, berättar hon

Det finns fyra steg som beskriver statusen på ett vattendrag. Segeå befinner sig just nu på det lägsta. Att nå upp till god status, det vill säga högsta steget, kommer att ta många år till.

– Men mätningarna visar att det går åt rätt håll. Ju högre status ett vattendrag har, desto högre prioriterat blir det. Så när vi väl kommer upp en nivå tror jag att det går snabbare att nå målen, säger Jessika Cansund.

Den största delen i arbetet med att förbättra kvaliteten i Segeå är att anlägga nya dammar och våtmarker. Dels hejdar det flödet så att ån hinner återhämta sig, dels är det ett sätt att magasinera vatten under vinterhalvåret då nederbörden är större.

– Den gångna sommaren var ett tydligt kvitto på vad som händer om man inte tar vara på vattnet, då det blev brist på många håll. Men problemet kan också vara det omvända. Svedala är ett växande samhälle och när man bygger ut gör man det med hårdytor så som asfalt som följd. Finns det då inte möjlighet för dagvattnet att rinna undan så kan det i stället leda till översvämning. Utdikningen bidrar också till övergödning, dåligt siktdjup och minskad biologisk mångfald, säger Alexander Nordström som är kollega till Jessika.

Mellan Aggarpsvallen och Segeå anläggs ett uteklassrum med nyplanterade träd bland annat.

Mellan Aggarpsvallen och Segeå anläggs ett uteklassrum med nyplanterade träd bland annat. Foto: Emma Brännman

För närvarande finns 79 våtmarker i Segeås avrinningsområde, varav 50 i Svedala kommun, och fler ska tillkomma.

– Men vi kommer aldrig att komma i närheten av lika många som det fanns förr, säger Alexander Nordström.

En annan del av vattenrådets arbete är att utbilda. För närvarande pågår flera projekt som riktar sig till skolbarn och ett uteklassrum håller på att ta form vid Aggarpsvallen, mellan fotbollsplanerna och ån.

– Vi anordnar även promenader för allmänheten. Men det är en utmaning att få allmänheten intresserad av vatten och vattenkvalitet. De flesta av oss här i Sverige tar vatten för givet, men vi är inte särskilt bra på att ta hand om det vi har. Dricksvatten bör vi använda till att dricka, inte till att fylla poolen eller spola i toaletten med, säger Jessika Cansund.

Förra året beviljades Svedala kommun stora summor till olika vattenprojekt genom lokala naturvårdssatsningen, LONA. Pengarna kommer från Naturvårdsverket och länsstyrelsen avgör vilka projekt som får bidrag. Som en följd av den nya regeringsbudgeten delas inga LONA-bidrag ut i år. Våtmarkssatsningen inom LONA avslutas helt.

– De pågående projekten får fortsätta tills projekttiden går ut, men det är sorgligt att det dras in på sådant som fungerar. Vi är beroende av bidrag och kommer fortsätta söka på andra håll, säger Jessika Cansund.

Segeå-projektet

Segeåns vattendragsförbund bildades 1988 och ombildades 2009 till vattenråd. Här ingår kommuner, industrier och dikningsföretag med verksamhet i avrinningsområdet. Vattenrådet har sitt säte i Svedalas kommunhus.

År 2000 startade Segeå-projektet, med fokus på konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar samt öka den biologiska mångfalden.

Publicerad 13 March 2019 00:00