På bilden syns de områden som nu detaljplaneras. Etapp 1 är området i södra delen fram till Valldammsgatan.

På bilden syns de områden som nu detaljplaneras. Etapp 1 är området i södra delen fram till Valldammsgatan. Bild: Trelleborgs kommun

Så ska Övre läkas samman med staden

"Det är idag en bred, hårdgjord barriär som delar staden mitt av"

TRELLEBORG.

Trelleborg har sår i centrum som ska ”läkas” genom mastodontprojektet ”Övre och Stadsparkskvarteren”. Det ska verkställas i flera etapper, och den första etappen beskriver planarkitekt Fredrik Magnusson som ett område som idag är svårorienterat och svårbegripligt. "Det ligger centralt men upplevs ändå som en baksida i staden", säger han.

Av
Markus Celander

Fredrik Magnusson är en av de tjänstepersoner som nu arbetar med etapp 1, det vill säga det före detta busstationsområdet på Övre. Detaljplanen för denna etapp ska ut på granskning under våren, vilket är den sista delen av detaljplanprocessen innan beslut fattas i samhällsbyggnadsnämnden.

– Grovt skissat så siktar vi på byggstart i slutet på 2020 och inflyttning 2022, säger han.

Han förklarar i korthet att det som idag är parkeringsplatser och gatan där bussarna körde – Spårvägen – kommer att ersättas av två nya kvarter med ett inbyggt parkeringshus, och i östra delen av detaljplanområdet ger Spårvägen plats åt en utvidgad stadspark. Gasverksgatan ska binda samman planområdet från Valldammsgatan i väst till Hesekillegatan i öst, samtidigt som gator öppnas upp norrut från de nya kvarteren.

– Att läka samman detta område med resten av staden har diskuterats under många år, men det var först efter att busstationen försvann 2015 som vi började arbeta med det mer konkret, säger Fredrik Magnusson.

Ni använder ordet ”läka”?

– Ja, som det är nu är området svårt att få grepp om. Det är en bred, hårdgjord barriär som delar staden mitt av och kvällstid rör sig få människor där. När allt detta är färdigbyggt, alla etapperna, kommer stadsstrukturen i centrala Trelleborg ha läkts samman med, förhoppningsvis, en brokig bebyggelse i olika höjd och utseende, och med olika verksamheter.

”Övre och Stadsparkskvarteren” är ett unikt projekt, både för Trelleborgs del och för Sverige i stort, då det rör sig om ett så pass stort centralt område i en stad, menar Fredrik Magnusson.

– Det blir ett skolboksexempel på vad förtätning handlar om.

Projektet ”Övre och Stadsparkskvarteren” innebär i korthet att centrala Trelleborg, från busstationsområdet i söder till Hedvägen i norr och från Norregatan i väst till Hesekillegatan i öst öppnas upp och förtätas. Bland annat tillförs staden nya verksamheter, en förskola samt cirka 600 nya bostäder.

Järnvägsstationen Övre anlades 1886 och utgjorde Trelleborgs norra gräns. Området norr om järnvägen började exploateras på 1910-talet. 1960 lades järnvägen ned och fram till 2015 var platsen Trelleborgs centrala busstation. Numera ligger busstationen vid centralstationen och Övre står utan någon tydlig funktion.

Publicerad 06 March 2019 16:57