Med hjälp av ägg och kycklingar hjälper Majvi Wijk och Helen Johansson femåringarna Anton Gidlöf, Viktor Olsson Alm, Vincent Tammerkvist och Matheo Clausen med matematiken.

Med hjälp av ägg och kycklingar hjälper Majvi Wijk och Helen Johansson femåringarna Anton Gidlöf, Viktor Olsson Alm, Vincent Tammerkvist och Matheo Clausen med matematiken. Foto: Markus Celander

Så lyckades förskolan lyfta undervisningen

"Det har varit en ögonöppnare med många aha-upplevelser"

TRELLEBORG.

Förskolepersonal i Trelleborgs kommun har medverkat i ett omfattande treårigt forskningsprojekt, Undif. Syftet har varit att utveckla undervisningen i förskolan. ”Vi har fått en större verktygslåda”, sammanfattar Majvi Wijk, förskolechef i Trelleborg.

Av
Markus Celander

Uppfattningen att undervisning sker lättare i en liten barngrupp jämfört med en stor, eller att ett barn lättare lär sig det som barnet tycker är intressant, är inte ny.

– Men den uppfattningen har aldrig varit beforskad och det är bland annat det som Undif gjort, bekräftat detta och visat oss tydliga resultat, förklarar Majvi Wijk, chef för förskolorna Högalid, Prästkragen och Ajgeldingerska.

Förskolelärarens roll som undervisningsansvarig betonas allt starkare, och som all annan undervisning i svenska skolan ska även förskolans vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Louise Nilsson, lokal processledare inom Undifprogrammet, förklarar att även om förskolan tidigare var strukturerad och planerad så användes inte begreppet undervisning.

– Förskolan har en läroplan sedan 1998 och den har legat till grund för verksamheten. Men många gånger gjordes en efterbedömning av vilka mål från läroplanen som fanns med i aktiviteten. Nu gör man helt tvärtom genom att i förväg välja ut vilka mål vi ska ha med i undervisningen och sedan följa upp om det blev så. Undervisning är en målstyrd process villket innebär att för att kunna bedöma om vi når målen behöver vi veta i förväg var vi är på väg.

Louise Nilsson, processledare för Undif i Trelleborgs kommun.

Louise Nilsson, processledare för Undif i Trelleborgs kommun. Foto: Privat

Något som lyfts fram i Undif är att undervisningen sker konstant, berättar Helen Johansson, förskollärare på Högalids förskola.

– Det handlar om att till exempel fånga barnet i stunden, när barnet fattat intresse för något. Undervisning uppstår spontant när barnet verkar lyhört och mottagligt, och inte endast vid valda tillfällen.

I Undif har personalen även filmat sig själva under arbetsdagen med syftet att se hur de agerar, fortsätter Helen Johansson.

– Fångar jag alla barnens uppmärksamhet? Borde jag repetera det vi pratar om där? Vad behöver jag förändra? Filmerna, precis som hela Undif, har varit en ögonöppnare med många aha-upplevelser.

Att se sig själv på film var dock inte helt bekvämt till en början, påpekar hon.

– Men vi blev allt bekvämare efterhand. Filmandet har även utvecklat mig själv som person – om vi i personalen vågar bjuda mer på oss själva underlättas även kommunikationen oss emellan.

På tal om kommunikation har Undif inneburit ett bättre utvecklat gemensamt språk med gemensamma begrepp och termer – ett bra sätt att undvika missförstånd, förklarar Majvi Wijk.

– Vi kan lättare meddela erfarenheter sinsemellan där vi direkt förstår vad som menas. Det har även inneburit att vi håller oss uppdaterade med vad som lärs ut på universitetet idag. Det vi lärt oss genom Undif ligger i linje med det som lärarkandidaterna har med sig när de kommer till våra förskolor för praktik.

Undif har omfattat samtliga kommunala förskolor i kommunen, berättar Lousie Nilsson.

– Alla förskolor har på olika sätt arbetat med undervisning utifrån olika teorier och upplägg. Genom detta treåriga forskningsprogram har vi kompetensutvecklat våra förskollärare – vi har fått en djupare förståelse för vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär.

Undif står för Undervisning i förskolan och är ett forsknings- och utvecklingprogram där fristående forskningsinstitutet Ifous (står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) och Malmö Universitet under tre år samverkat med 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner och drygt 80 förskolor.

Publicerad 13 May 2019 00:00