"I ett tredje körfält kan lastbilarna i princip köra ostört och slippa byta fil", säger Jenny Åkerholm Foto: Adobe Stock

E6:an byggs ut med ett tredje körfält

Extra körfält i norrgående riktning från Vellinge till Malmö planeras

VELLINGE.

Sträckan på E6 mellan Vellinge och Malmö är hårt belastad och har varit det under lång tid. Nu planerar Trafikverket att bygga ett tredje körfält mellan trafikplats Vellinge och Petersborg. Bland de kapacitetshöjande åtgärderna finns också en parallellavfart mot Falsterbo.

Ett tredje körfält på den aktuella sträckan har länge diskuterats. Som situationen är nu blir det ofta problem med köer i norrgående riktning vid tidpunkter när trafiken från färjorna i Trelleborg ansluter till E6/E22 och när det är rusningstid för bil- och busspendlare som färdas på sträckan Malmö-Falsterbonäset.

Nu utreder Trafikverket förutsättningarna för att utföra kapacitetshöjande åtgärder, i form av ett extra körfält för samtliga trafikslag i norrgående riktning mellan trafikplats Vellinge och Petersborg.

– Vi vill flytta över så mycket trafik som möjligt till kollektivtrafiken. För att man ska ta bussen istället för bilen, måste trafikflödet vara jämnare. Bussen måste komma fram i tid och det ska finnas möjlighet att kunna sitta och jobba på bussen. Om bussen måste gasa, bromsa och byta fil, så fungerar det inte, säger Jenny Åkerholm, projektledare, Trafikverket.

Förändringen bedöms också ge en positiv effekt på den nationella och internationella godstrafiken. Den lokala och regionala biltrafiken kommer också att uppleva ett smidigare trafikflöde med färre stopp längs med sträckan.

En en annan viktig aspekt handlar om trafiksäkerhet.

– I ett tredje körfält kan lastbilarna i princip köra ostört och slippa byta fil, säger Jenny Åkerholm.

Trafikverket har påbörjat planeringen för åtgärderna och arbetet har nu inletts med upprättande av en vägplan där utformningen i detalj senare kommer att fastläggas.

För att få veta mer om vilka hänsyn som måste tas när Trafikverket väl börjar bygga, utförs nu markundersökningar längs med aktuell sträcka på E6 och i dess närområde.

– Vi är väldigt tidigt i processen, nästa år kommer vi att börja dialog med de markägare och boende som påverkas, säger Jenny Åkerholm.

För att öka framkomligheten och tillgängligheten för den södergående trafiken på E6 och trafik mot väg 100 planeras avfartsrampen vid trafikplats Vellinge södra att byggas om till en parallellavfart.

Trafikverket tittar även på förutsättningarna för att förbättra påfarten till E6:an för den norrgående trafiken från väg 100, där det också ofta uppstår köer.

– Där är vi ännu tidigare i processen, men vi har uppmärksammat problemen, säger Jenny Åkerholm.

Byggstart för parallellavfarten och det tredje körfältet är planerad till 2023. Sedan tidigare finns det ett beslut om att E6 utanför Lomma ska få ett extra körfält i båda riktningarna. Även den utbygganden är planerad till 2023.

Fler åtgärder

Motorvägshållplatsen vid Vellinge Ängar ska upprustas med större och bättre väderskydd och i samband med det ska plattformarna ses över. Trafikverket ansvarar för hållplatsläget på västra sidan och Vellinge kommun sköter åtgärderna på östra sidan.

Trafikverket ska även se över vägporten under motorvägen och göra passagen tryggare och mer attraktiv för framförallt gående och cyklister. Översvämmningar har förekommit och pumpstationen ska ses över och bytas vid behov. Vellinge kommun bygger nytt stationstorg, stationsbyggnad med integrerad bullerskärm, pendlarparkering, cykelgarage med mera.

Dessa åtgärderna ska vara klara under 2020.

Publicerad 19 September 2019 10:34