Foto: Trelleborgs Hamn AB

Hamninfartsfrågan: "Det verkar i den lokala debatten finnas ett missförstånd kring vårt uppdrag"

INSÄNT. Vi har följt en del av debatten kring vårt uppdrag och vår utredning för den västliga infarten i Trelleborgs lokala media. Då det verkar finnas ett missförstånd kring hur själva uppdraget var formulerat ser vi ett behov av att förtydliga detta.

Ur uppdragsbeskrivning:

”Kommunen och Trafikverket har under lång tid bedömt förutsättningarna för att klara målen för hamnen och stadsutvecklingen olika. Parterna har nu enats om att genomföra en utredning som ska analysera behov av åtgärder i den befintliga hamnanslutningen från väster (E6 respektive Travemündeallén) både på kort sikt (10 år) och i det längre perspektivet, samt kostnadsberäkningar av detta. Studien ska ligga till grund för parternas fortsatta gemensamma arbeta att söka nå enighet om såväl hamnanslutningens effektivitet, kapacitet och säkerhet som den fortsatta stadsutvecklingen.”

Under arbetsprocessen har både Trelleborgs kommun och Trafikverket (som båda är likvärdiga uppdragsgivare) varit delaktiga och mycket tydliga med att vi inte ska ta ställning till någon alternativ lösning (läs ringled) utan endast fokusera på och ta fram ett förslag kring hur en västlig infart – där hamnens kapacitetsbehov på bästa möjliga sätt kombineras med Sjöstadens framtida stadskvaliteter (socialt, ekonomiskt, miljömässigt) – kan se ut och fungera.

Spacescape har en lång tradition och erfarenhet av hållbart stadsbyggande för att minska städers och stadskärnors biltrafik. Detta kan sannolikt vara anledningen till varför vi fick uppdraget tillsammans med trafikkonsulten Iterio. Våra förhållningssätt och arbetsmetoder finns att läsa i vår rapport Mäta stad. Vi rekommenderar även boken Alla behöver närhet (Dokument Press 2017), som handlar om omställningen från bilstad till en stad för människor.

Alexander Ståhle VD och uppdragsansvarig

Malin Dahlhielm, handläggande

Oskar Sirland, medverkande

Publicerad 03 May 2019 14:19