Detaljplansområdet ligger strax öster om rondellen Lundavägen-Havrejordsvägen.

Detaljplansområdet ligger strax öster om rondellen Lundavägen-Havrejordsvägen. Bild: Trelleborgs kommun

Byggstart vid Lundavägen rycker närmare

Trelleborg får nytt bostadsområde med förskola

TRELLEBORG.

Byggstarten öster om rondellen Lundavägen och Havrejordsvägen rycker närmare. På en yta stor som fem fotbollsplaner ska här möjliggöras för radhus, fyravåningshus med möjlighet till verksamheter i bottenplan, friliggande villor, förskola och äldreboende.

Av
Markus Celander

Nyligen avslutades granskningen, vilket är det sista steget i processen innan kommunpolitikerna antar detaljplanen. I granskningen tycker länsstyrelsen, Region Skåne och berörda myndigheter, nämnder och privatpersoner till om planerna.

– Endast en granne har inkommit med synpunkter. De vill att förskolan inte blir högre än två våningar. De oroas över att förskolan om den blev högre skulle som innebära att de förlorade kvällssol på sina tomter. Men antalet våningar på förskolan regleras inte i detaljplanen, däremot har vi begränsat nockhöjden till tolv meter. De hade även synpunkter på farthinder på Klörupsvägen, men det är inte heller något som regleras i detaljplanen utan en fråga som vi lämnat vidare till tekniska nämnden, säger planarkitekt Gunnar Göransson.

En gata ska tillföras området som sammanbinder Högalidsvägen med Havrejordsvägen. Öster och väster om denna nya gata planeras ett antal flerbostadshus på max fyra våningar. Längst i öster, vid Klörupsvägen, byggs förskolan som får åtta avdelningar och en uteplats som sträcker sig västerut, mot flerbostadshusen.

I flerbostadshusen som ligger närmast Lundavägen möjliggör detaljplanen för verksamheter på bottenplan.

– Det kan till exempel vara restaurang eller närbutik. Men det kan också bara bli bostäder. Närmast Lundavägen är det även möjligt att etablera äldreboende, säger Gunnar Göransson.

Vid Havrejordsvägen i områdets norra del flyttas busshållplatsen 50 meter väster ut och blir en fickhållplats med väderskydd. Norr om Havrejordsvägen ska en radhuslänga och uppskattningsvis tre friliggande villor uppföras samt en park med en stor dagvattendamm. Havrejordsvägen får även gång- och cykelbana, precis som Högalidsvägen i den södra delen.

Klara markanvisningsavtal finns för Skanska (flerbostadshusen längst ut mot Lundavägen) och We Construction (radhusen). Vem som får markanvisning för flerbostadshusen öster om den nya gatan som ska byggas är inte klart i nuläget. De friliggande villatomterna förmedlas via den kommunala tomtkön.

FAKTA. Området är på 3,4 hektar och ligger mellan Lundavägen i väster, Havrejordsvägen i norr, Klörupsvägen i öster och Högalidsvägen i söder. Politikerna väntas anta detaljplanen under våren.

Publicerad 10 January 2019 10:15