Västra Tommarp

Västra Tommarp Foto: Google Maps

Västra Tommarp: Ja blev oväntat nej i bygglovsärende

Länsstyrelsen ger kommunen bakläxa för dubbla besked

Av
Markus Celander

VÄSTRA TOMMARP. Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut att avslå en ansökan om bygglov för ett enbostadshus i två våningar.

Det rör sig om en del av en fastighet strax norr om Tommarpsvägen i Västra Tommarp. Där finns ett befintligt enbostadshus på marken, men det nya huset skulle ligga utanför detaljplanerat område.

Detta, att området inte är detaljplanelagt, var orsaken till att förvaltningen ville avslå markägarens ansökan om förhandsbesked – men hösten 2018 gav samhällsbyggnadsnämnden ändå ett positivt sådant.

Enligt länsstyrelsen framgår det inte varför nämnden gick emot förvaltningen, och ej heller om nämnden tog ställning till något mer än att ett enbostadshus får byggas på platsen – exempelvis utseende och utformning.

Noteras här bör att ansökan om förhandsbesked innehöll detaljerade ritningar på husets utseende och lokalisering, påpekar länstyrelsen, som konstaterar att husets placering i denna ansökan är densamma som i bygglovsansökan.

I våras avslog samhällsbyggnadsnämnden bygglovsansökan med motiveringen att husets fasad såg annorlunda ut än den gjorde i förhandsbeskedet, och att byggnaden var utformad – och placerad – på ett sätt som inte var lämpligt för platsen. Nämnden beslutade även att kräva markägaren på 10 087 kronor för avslaget.

Markägaren överklagade och får nu stöd av länsstyrelsen, som menar att det finns ett förhandsbesked som medger att huset byggs på platsen, och själva detta faktum är bindande. Enligt länsstyrelsen är heller inte husets utseende olämpligt för platsen, vilket nämnden motiverade sitt avslag med.

Länsstyrelsen återförvisar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning och nytt beslut, och markägaren ska inte heller betala någon avgift på 10 087 kronor för avslaget.

Publicerad 03 October 2019 09:42