Här planeras det för bostäder, en förskola och en lokalgata.

Här planeras det för bostäder, en förskola och en lokalgata. Foto: Google Maps

Beslut om byggstart i Beddingestrand dröjer

Detaljplanen hanteras samtidigt i två domstolsinstanser

BEDDINGESTRAND.

Mark- och miljödomstolen i Växjö tingsrätt hade just avslagit överklagandet om detaljplanen. Nu ligger en ny överklagan om samma detaljplan hos samma domstol, samtidigt som domen därifrån överklagats till Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt i Stockholm.

Av
Markus Celander

Det rör sig om två grannfastigheter söder om Granhyddans camping, där fastighetsägaren Gröningen AB vill bygga bostäder, en förskola och en lokalgata. När kommunen godkände detaljplanen överklagade grannarna detta beslut till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Idag utgör fastigheterna ett grönområde och så bör det förbli enligt de sex grannarna. Enligt dem skulle detaljplanen innebära ökad trafik och buller, och de planerade husen skulle även hamna under den av kommunen bestämda gränsen på tre meter över havsnivån.

En av sakägarna hävdar att hon äger den ena fastigheten, och att hennes familj gjort så sedan 1914. Hon har polisanmält saken som "otillbörlig försäljning", men fastighetsbolaget Gröningen AB hävdar å sin sida att de köpte båda fastigheterna från ett dödsbo våren 2018.

Mark- och miljödomstolen fastslår att ägandefrågan är något som kvinnan får driva i en civilrättslig tvist, då mark- och miljödomstolen endast hanterar själva detaljplansärendet. Vad gäller övriga invändningar avfärdar domstolen dessa, och konstaterar bland annat att planområdet ligger fem till sex meter över havsnivån.

Nu har några av grannarna överklagat denna dom till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt i Stockholm. Men samtidigt som ärendet skickats dit upp har en ny överklagan om samma detaljplan hamnat i mark- och miljödomstolen i Växjö.

Detta beror på att kommunen sänt denna senaste överklagan vidare till domstolen i Växjö "med försening", enligt ett pressmeddelande från Trelleborgs kommun. (Det finns ingen fastställd tidsgräns för när en kommun ska skicka in en överklagan till domstolen, enligt plan- och bygglagen ska det ske så fort som möjligt.)

Trelleborgs kommun ber nu mark- och miljödomstolen i Växjö om en skyndsam handläggning av denna senaste överklagan.

Publicerad 07 November 2019 14:59